T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 
Bulunduğunuz Yer: İhaleler  >>   İhale ilanları

 Şarkikaraağaç Milli Eğitim Müdürlüğü Duyuru
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAŞIMALI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞINMASI İÇİN ŞOFÖRÜ İLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALANMASI İŞİ HİZMET ALIMI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Şarkikaraağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAŞIMALI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞINMASI İÇİN ŞOFÖRÜ İLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALANMASI İŞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2012/87256

1-İdarenin

a) Adresi

:

HÜKÜMET BİNASI KAZIM KARABEKİR CADDESİ 4 32800 ŞARKÎKARAAĞAÇ ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2464114971 - 2464114971

c) Elektronik Posta Adresi

:

sarkikaraagac32@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

25 YERLEŞİM YERİNDEN 8 TAŞIMA MERKEZİ OKULA TAŞIMA YAPILACAKTIR

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HÜKÜMET BİNASI KAZIM KARABEKİR CADDESİ 4. KAT ŞARKÎKARAAĞAÇ ISPARTA

b) Tarihi ve saati

:

02.08.2012 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

TAŞIMA HİZMETİ İLE İLGİLİ OLARAK MESLEK ODASINA KAYITLI OLDUGU VE FALİYETİNİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERİR ODA KAYIT BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

HİZMETİN YERİNE GETİRMESİ İÇİN GEREKLİ ARAÇ (MİDİBÜS-MİNİBÜS-OTOBÜS) KENDİ MALI OLMASI VEYA KİRALIK ÇALIŞTIRILACAK İSE NOTER TASTİKLİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE SAHİP OLMAK.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE PERSONEL, YOLCU VE ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE TAŞIMALI EĞİTİM BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE TAŞIMALI EĞİTİM BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Bu içerik toplam 138.254 kez gösterildi, Site toplam 1.222.374 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 2 kişi geziyor.

 

©2011 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Şarkikaraağaç Kaymakamlığı Tüm hakları saklıdır.
Tel: 0 (246) 411 40 11 Faks: 0 (246) 411 45 04 E-Posta:sarkikaraagac@isparta.gov.tr